İLHAN&DUMAN AVUKATLIK ORTAKLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ


İlhan&Duman Avukatlık Ortaklığı (“İlhan&Duman”)’nın işbirliği içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler için Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Çağrı Merkezine ilişkin kişisel verilerin elde edilme yöntemi, işlenme amaçları, aktarıldığı üçüncü kişiler ile arama yapan müşterilerin ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğu hakları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği: Aydınlatma Metninde yer alan “İlhan&Duman” ifadesi Türkiye’de kurulmuş olan ve Avukatlık Ortaklığı olarak faaliyet gösteren İlhan&Duman Avukatlık Ortaklığı’nı ifade eder. Veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu adresi Büyükdere Cd. Kervangeçmez Sk. No:3 Osman Keçeli İş Merkezi, Kat: 5-8 34387, Mecidiyeköy/İstanbul/Türkiye’dir.


2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi: Kişisel verilerini, elektronik ortamda çağrı merkezi üzerinden işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik olarak toplanmaktadır.


3. İşlenen Kişisel Verileriniz: Çağrı Merkezini arayarak gerçekleştirilen konuşmada ses kaydı alınması yoluyla ;


 • Kimlik bilgileri (Ad-Soyadı, doğum tarihi ve yeri, baba adı),
 • İletişim bilgileri (GSM numarası, e-posta adresi),
 • Görüşmenin kaydı
kategorilerinde kişisel verileriniz işlenecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşleneceği: İlhan&Duman Avukatlık Ortaklığı olarak, borç tahsilat süreçlerinin yürütülmesine ilişkin olarak müvekkillerimiz tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ilgili müvekkilin verdiği yetki doğrultusunda işlenmektedir.


Kişisel verileriniz;
 • Kanunda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine ve bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;
 • İlhan&Duman’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayalı olarak;
 • Arayanın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: İlhan&Duman tarafından işlenen kişisel verileriniz,


 • Kanun’un 8. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca,
 • Çağrı Merkezi işleminin yürütüldüğü ilgili müvekkillerimiz ile;
 • Tedarikçilerimiz ve Danışmanlarımız ile;
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

6. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle İlhan&Duman’a başvurarak;


 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Büyükdere Cad. Kervangeçmez Sok No:3 Osman Keçeli İş Merkezi Kat:5–8 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul’’ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.